vacatures apeldoorn - vacatures arnhem - vacatures barneveld - vacatures ede - vacatures elburg - vacatures ermelo - vacatures harderwijk vacatures nunspeet - vacatures nijkerk - vacatures putten - vacatures voorthuizen - vacatures wageningen - vacatures wezep vacatures scherpenzeel - randstadjobs.nl - achterhoekjobs.nl - rijnmondjobs.nl

Algemene voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VELUWEJOBS.NL

Deel 1: Algemene Leveringsvoorwaarden Veluwejobs.nl

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van Veluwejobs.nl;

Dienst(en):
de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij gesloten Overeenkomst;

Gebruikers:
de particuliere gebruikers van de Site die een Curriculum Vitae hebben geplaatst op de Site alsmede alle andere gebruikers die gebruik maken van de Dienst(en) en of Site van Veluwejobs.nl;

Veluwejobs.nl:
Veluwejobs.nl, gevestigd te Harderwijk, Buys Ballotstraat 5a, is een initiatief van de bedrijven Adena Internet, Tall Design en HR Professionals;

Overeenkomst:
de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Veluwejobs.nl Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Site:
De internetsite van Veluwejobs.nl te bereiken via de domeinnaam www.Veluwejobs.nl, alsmede alle andere internetsites van Veluwejobs.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.

Toegangscode:
een door de Veluwejobs.nl aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;

Wederpartij:
iedere (rechts)persoon die met Veluwejobs.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij.

2.2 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Veluwejobs.nl zijn bevestigd.

2.3 Alle aanbiedingen door Veluwejobs.nl aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

2.4 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door Veluwejobs.nl. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Veluwejobs.nl en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een digitale (on-line) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Veluwejobs.nl. aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Veluwejobs.nl wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.5 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen een (1) werkdag kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veluwejobs.nl.

2.6 Wederpartij heeft, in geval van een Overeenkomst met een looptijd van 3 maanden of korter, het recht om uiterlijk binnen een (1) werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan Veluwejobs.nl verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beeindigen, zulks onder gelijktijdige betaling aan Veluwejobs.nl van een door Veluwejobs.nl naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, echter van minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50,00 EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder mede begrepen de personele en administratieve kosten. In geval van een Overeenkomst met een looptijd van langer dan 3 maanden heeft Wederpartij het recht om uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan Veluwejobs.nl verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beeindigen, zulks onder gelijktijdige betaling aan Veluwejobs.nl van een door Veluwejobs.nl naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, echter van minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 111,00 EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder mede begrepen de personele en administratieve kosten.

2.7 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Veluwejobs.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Veluwejobs.nl is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.8 De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Veluwejobs.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

2.9 De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Veluwejobs.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Veluwejobs.nl of derden.

2.10 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voorzover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. Gebruik Toegangscode en de Dienst

3.1 Veluwejobs.nl zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst Wederpartij van een of meer Toegangscodes te verschaffen.

3.2 Wederpartij is slechts gerechtigd de door Veluwejobs.nl toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij. Wederpartij is slechts gerechtigd een Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van Veluwejobs.nl dient Wederpartij Veluwejobs.nl op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

3.3 Het recht tot gebruik van een Dienst is beperkt tot werving- en selectieactiviteiten ten behoeve van de interne organisatie van de Wederpartij zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/ of te (sub)licentieren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Wederpartij, die de Toegangscode hebben verkregen ten behoeve van werving- en selectieactiviteiten van Wederpartij.

3.4 CV toegangspakketten voorzien in toegang tot de CV Database in overeenstemming met (i) de geografische segmenten van de CV Database toegankelijk voor een toegangscodehouder en (ii) de periode waarin het toegestaan is om de CV database te betreden (Toegangsperiode).

3.5 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij Veluwejobs.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval is het Veluwejobs.nl toegestaan om Wederpartij een nieuwe Toegangscode te verstrekken.

3.6 Voorts staat Wederpartij er voor in dat deze werknemers de Toegangscode en de Dienst slechts ten behoeve van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij zullen gebruiken.

3.7 Veluwejobs.nl heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder medebegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode en de Dienst aan Wederpartij in rekening te brengen.


4. Elektronische communicatiemiddelen

4.1 In het geval communicatie tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Veluwejobs.nl is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

4.2 Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

5. Prijs en betaling

5.1 De overeengekomen prijs voor het gehele termijn van de Overeenkomst is na aanvang van de Overeenkomst direct opeisbaar. Mogelijke afspraken tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij om de prijs gespreid over meerdere facturen in rekening te brengen doen hier niets aan af.

5.2 Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur dan wel door middel van een door Veluwejobs.nl geaccepteerde creditcard

5.3 Tenzij anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan het in artikel 7.3 bepaalde, zullen door Wederpartij aan Veluwejobs.nl gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beeindiging van de Overeenkomst.

5.4 De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij Veluwejobs.nl. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Veluwejobs.nl in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.5 Veluwejobs.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. Veluwejobs.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen

5.6 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedrag een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Veluwejobs.nl niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken.

5.7 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedrag een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de terzake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Binnen deze periode zal Veluwejobs.nl voor de uitvoering van de incasso zorg dragen.

5.8 Indien Wederpartij machtiging heeft gegeven voor een automatische incasso zoals genoemd in artikel 5.6, en Veluwejobs.nl niet in staat is om verschuldigde bedragen te incasseren, is het door Wederpartij verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan. Het staat Veluwejobs.nl in dat geval vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen.

5.9 Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

5.10 Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien Veluwejobs.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. Veluwejobs.nl is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld..

5.11 Veluwejobs.nl is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Veluwejobs.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Veluwejobs.nl tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

6. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij Eigendom

6.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

6.2 Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.

6.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

6.4 Wederpartij onthoudt zich ervan Veluwejobs.nl of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van Veluwejobs.nl, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste vacature; het plaatsen van een vacature voor een ander doel dan het werven van personeel voor die vacature; het plaatsen van een CV met een ander doel dan het zoeken naar een vacature die wordt vervuld door Wederpartij zelf (en met name het plaatsen van een CV met als doel het werven van klanten voor eigen werving- en selectiediensten van Wederpartij) het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van Veluwejobs.nl, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Veluwejobs.nl of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

6.5 Het is Wederpartij niet toegestaan om respondenten op geplaatste CV;s door te verwijzen naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder met name wordt verstaan wervings- en selectiebedrijven in de ruimste zin van het woord.

6.6 Onverlet het overige in dit artikel 6 bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (i) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciele aard aan Gebruikers van Veluwejobs.nl ('spammen') die niet strekken tot de vervulling van een vacature; (ii) het benaderen van Gebruikers voor andere commerciele doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij Veluwejobs.nl heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingsdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is; en(iii) het langs geautomiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiele delen van de inhoud van de databank(en) van Veluwejobs.nl ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien Veluwejobs.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij Veluwejobs.nl zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis en is Veluwejobs.nl gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.7 Het is Wederpartij niet toegestaan om de (HTML) codes die door Veluwejobs.nl zijn beschreven voor het aanmaken van advertenties en vacatures etcetera op de Site te kopieren, te wijzigen of aan te passen anders dan conform de door Veluwejobs.nl verstrekte instructie.

6.8 Onverlet de andere rechten van Veluwejobs.nl zal Wederpartij op eerste verzoek van Veluwejobs.nl zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur materialen van de Site verwijderen indien deze naar de mening van Veluwejobs.nl inbreuk maken op enig recht van derden.

6.9 Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft Veluwejobs.nl toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde electronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door Veluwejobs.nl verleende diensten en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.
Veluwejobs.nl houdt zich het recht voor om in het geval van het refreshen, updaten en/of vernieuwen, of het aanbrengen van wat voor verandering dan ook aan een vacatureplaatsing te beschouwen als een nieuwe vacatureplaatsing indien zij dit van toepassing acht.. Deze als nieuw te beschouwen vacatureplaatsing kan aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

6.10 Wanneer Wederpartij meer vacatures heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met Veluwejobs.nl is overeengekomen, dan is Veluwejobs.nl onverminderd haar overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen per losse vacature hiervoor te belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan Veluwejobs.nl verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.

7. Rechten en Verplichtingen van Veluwejobs.nl

7.1 Veluwejobs.nl verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.

7.2 Veluwejobs.nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

7.3 Veluwejobs.nl heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.

7.4 Veluwejobs.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal Veluwejobs.nl Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

7.5 Veluwejobs.nl behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van CV's, vacatures, bedrijfspresentaties en/of andere vormen van "exposure" op de Site door Wederpartij te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Site indien naar het oordeel van Veluwejobs.nl een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens een derde , in strijd is met enige overeenkomst tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van Veluwejobs.nl, als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt. Onverlet de overige rechten van Veluwejobs.nl zal Wederpartij op eerste verzoek van Veluwejobs.nl zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur de gewraakte informatie van haar databestand op de Site van Veluwejobs.nl verwijderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Veluwejobs.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

8.2 Veluwejobs.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van Veluwejobs.nl betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

8.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veluwejobs.nl of van haar leidinggevende ondergeschikten.

9. Overmacht

9.1 Indien Veluwejobs.nl niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.2 Indien Veluwejobs.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Veluwejobs.nl bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

9.3 Van overmacht van Veluwejobs.nl in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van Veluwejobs.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Veluwejobs.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Veluwejobs.nl.

10. Geheimhouding

10.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

10.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 10.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

10.3 Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

11. Duur en beeindiging

11.1 De Dienst zal worden verleend door Veluwejobs.nl aan Wederpartij gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst. Zowel Veluwejobs.nl als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van de Overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.

11.2 Indien de Wederpartij een van zijn verplichtingen jegens Veluwejobs.nl niet nakomt of Veluwejobs.nl goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van Veluwejobs.nl adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft Veluwejobs.nl het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Veluwejobs.nl op schadevergoeding.

12. Diversen

12.1 Het is Wederpartij niet toegestaan om de Overeenkomst tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Veluwejobs.nl

12.2 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

12.3 Op de Overeenkomst tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Veluwejobs.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van voor het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Wederpartij. Indien abonnee niet instemt met de wijziging, heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.

12.5 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

12.6 Alle geschillen tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

12.7 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.


Indien diensten worden afgenomen betreffende 'Veluwejobs.nl eCommerce' dan zijn de onderstaande Leveringsvoorwaarden 'eCommerce' in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Veluwejobs.nl van toepassing.

DEEL 2: VELUWEJOBS.NL: LEVERINGSVOORWAARDEN ECOMMERCE

Inleiding

1. Op deze pagina staan de Leveringsvoorwaarden eCommerce waaronder de Gebruiker van de Dienst(en) en of Site van Veluwejobs.nl met betrekking tot de in het kader van de afgesloten Overeenkomst eCommerce inzake de aankoop van Veluwejobs.nl eCommerce producten zoals 'Jobpostings' (vacatureplaatsingen) en/of 'CV Acces' (CV Database toegang ), zoals hieronder beschreven, mag en dient te gebruiken.

2. Lees deze overeenkomst zorgvuldig. Indien U niet akkoord gaat met deze Leveringsvoorwaarden eCommerce, kunt U geen gebruik te maken van de Dienst(en) en of Site van Veluwejobs.nl.

3. Door gebruik te maken van de Dienst(en) en/ of Site stemt U in met de door Veluwejobs.nl hieraan verbonden navolgende Leveringsvoorwaarden eCommerce.

4. Veluwejobs.nl behoudt zich het recht voor deze Leveringsvoorwaarden eCommerce op elk moment aan te passen door het plaatsen van de aangepaste voorwaarden.

5. Met de hierna te gebruikte omschrijvingen "Wederpartij" en "Gebruiker(s)" of "U" worden bedoeld iedere (rechts)persoon die toegang verkrijgt tot de Site om welke reden dan ook.


1. Definities

1.1 In deze Leveringsvoorwaarden eCommerce hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden eCommerce: deze Leveringsvoorwaarden eCommerce van Veluwejobs.nl

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Veluwejobs.nl die Wederpartij bij deze Leveringsvoorwaarden eCommerce zijn overhandigd;

Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij gesloten Overeenkomst;

Faciliteiten: de gebruiksmogelijkheden die Veluwejobs.nl op haar site ter beschikking stelt voor de overeenkomstig een contract of gebruikersovereenkomst aan Gebruikers aangeboden diensten en faciliteiten;

Hyperlink: een verwijzing op de Site naar een andere website;

Materiaal: de content, uitwerkingen en inrichting van de Site;

Overeenkomst eCommerce: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Veluwejobs.nl dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Leveringsvoorwaarden eCommerce en de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;


Site: De internetsite van Veluwejobs.nl te bereiken via de domeinnaam www.Veluwejobs.nl, alsmede alle andere internetsites van Veluwejobs.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen;

Toegangscode: een door de Veluwejobs.nl aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen.

2. Algemeen

2.1 Deze Leveringsvoorwaarden eCommerce zijn samen met de Algemene Voorwaarden van toepassing op elke Overeenkomst eCommerce of andere rechtsbetrekking tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij.

2.2 Voor alle verder niet in deze Leveringsvoorwaarden eCommerce genoemde onderwerpen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals HIERBOVEN vermeld.

2.3 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Veluwejobs.nl zijn bevestigd.

2.4 Alle aanbiedingen door Veluwejobs.nl aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

3. Looptijd en beeindiging overeenkomst

3.1 De looptijd van de Overeenkomst eCommerce en deze Leveringsvoorwaarden eCommerce (de "Looptijd") zal aanvangen op de datum waarop U de Overeenkomst eCommerce sluit (de "Ingangsdatum") en zal aflopen op de einddatum zoals in de Overeenkomst eCommerce overeengekomen, en kan, behalve voorzover hieronder bepaald, niet worden opgezegd of ontbonden door (een der) partijen.

3.2 Indien Wederpartij een van zijn verplichtingen jegens Veluwejobs.nl niet nakomt mag Veluwejobs.nl onmiddellijk alle wachtwoorden ('pass words'), de Toegangscode en andere toegangscodes opschorten.

3.3 In geval van het niet nakomen van een verplichting van Wederpartij jegens Veluwejobs.nl zal Veluwejobs.nl Wederpartij daar onmiddellijk van op de hoogte stellen en indien herstel mogelijk is, dient Wederpartij de niet-nakoming binnen 10 dagen naar redelijke tevredenheid van Veluwejobs.nl te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet plaats vindt binnen die periode van 10 dagen, mag Veluwejobs.nl (a) de Overeenkomst eCommerce ontbinden en/of (b) gebruik maken van alle andere beschikbare rechtsmiddelen om naleving van de Overeenkomst eCommerce af te dwingen en betaling te verkrijgen onder de Overeenkomst eCommerce, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwijderen van de door de Wederpartij geplaatste postings op de Site, en onmiddellijke beeindiging van de registratie van de Wederpartij, of diens mogelijkheid toegang te verkrijgen tot de Site. In dat geval zijn alle onder de Overeenkomsten eCommerce verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en is Wederpartij vergoeding van alle kosten van Veluwejobs.nl en juridische kosten verschuldigd.

3.4 Elk der partijen mag de Overeenkomst eCommerce ontbinden indien (i) er beslag wordt gelegd op zaken van de andere partij, (ii) de andere partij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

3.5 Veluwejobs.nl is gerechtigd de Overeenkomsten eCommerce te beeindigen indien Wederpartij niet in staat is aan de betalingsvoorwaarden van Veluwejobs.nl te voldoen, of indien Veluwejobs.nl niet in staat is om de gegevens die Wederpartij in het kader van zijn registratie op de Site of zijn toegang tot de Site heeft ingediend, na te trekken en of de authenticiteit ervan te bepalen. Inbreuk door de Wederpartij op enige bepaling uit een overeenkomst met Veluwejobs.nl zal een tevens inbreuk tot gevolg hebben op alle andere overeenkomsten tussen partijen.
4. Job Postings (Vacatureplaatsingen)

4.1 Alle vacature plaatsingen die onder de afgesloten Overeenkomst eCommerce zijn ingekocht (i)hebben een maximale looptijd van 60 dagen en (ii) moeten binnen de in de afgesloten Overeenkomst eCommerce overeengekomen periode op de Site worden geplaatst. Na afloop van de in de afgesloten Overeenkomst eCommerce overeengekomen Looptijd zullen alle in de afgesloten Overeenkomst eCommerce gekochte en ongebruikt gebleven vacature plaatsingen komen te vervallen.

4.2 Aan vacatureplaatsingen die door Wederpartij op de Site zijn geplaatst mogen geen Hyperlinks gekoppeld zijn; Veluwejobs.nl behoudt zich het recht voor om elke Hyperlink ongeacht de vorm, gekoppeld aan een door Wederpartij geplaatste vacature ongeldig te maken.

4.3 Enige (1) reactivering van een verwijderde of verlopen vacature plaatsing, (2) aanpassing of vernieuwing van ongeacht welke reeds geplaatste vacature, (3) verandering in de functiecategorie waar de vacature is geplaatst(4) verandering in het referentienummer van de baan, of (5) verandering in de locatie van de baan (inclusief een verandering van plaats/gemeente), vormt een additionele vacatureplaatsing.

5. Eigendom

5.1 Behoudens het in de hierop volgende zin bepaalde berusten de (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud van de Site, alle vacatureplaatsingen, alle CV's en alle elementen die deel uit maken van de voorgaande, bij Veluwejobs.nl. Niettegenstaande de voorgaande overeengekomen bepaling tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij, berust het (intellectuele) eigendomsrecht op iedere vacature plaatsing die door Wederpartij op de Site geplaatst is alsmede alle elementen die deel uit maken van de voorgaande, ten alle tijden bij Wederpartij.

6. Gebruik van het Materiaal

6.1 Veluwejobs.nl staat Wederpartij toe om een enkele kopie van het Materiaal op de Site te downloaden en te bekijken op voorwaarde van gebruik voor strikt persoonlijke en niet commerciele doeleinden. De inhoud van de Site, zoals de tekst, grafische beelden, plaatjes, logo's, iconen van buttons, software en ander materiaal, vallen onder en zijn beschermd door Nederlandse en internationaal auteurs-, merken- en databankenrecht en andere wettelijke bepalingen. Al het materiaal is eigendom van Veluwejobs.nl, haar toeleveranciers of haar klanten. De samenstelling (waarmee wordt bedoeld de collectie, rangschikking en verzameling) van alle inhoud op de Site is het exclusieve eigendom van Veluwejobs.nl.

6.2 Aangezien niet geautoriseerd gebruik mogelijk inbreuk op Nederlandse en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bepalingen kan inhouden gelden met name de volgende instructies. Wederpartij dient zich bij elke copie die Wederpartij van het Materiaal op de Site downloadt en/ of bewaart te houden aan alle intellectuele eigendomswetgeving en andere wettelijke bepalingen die betrekking hebben op (gebruik van) het Materiaal. Gebruik van het Materiaal op een andere website, of in een netwerkomgeving voor welk doel dan ook is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de door Veluwejobs.nl ten behoeve van haar Site en/of deel daarvan uitmakende websites samengestelde HTML code te kopieren of op enige andere wijze aan te passen of te wijzigen. Deze HTML code maakt deel uit van de Site en valt onder de daarvoor geldende Nederlandse intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bepalingen.

7. CV Acces (CV toegang)

7.1 De CV Database op de Site is een besloten database die slechts en alleen door Wederpartij gebruikt mag worden indien hiervoor een geldige toegangscode is verkregen. Elke toegangscode tot de CV Database staat een enkele gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de CV Database door het gebruiken van een uniek password in overeenstemming met de voorwaarden van het specifieke C.V. pakket dat gekozen is.

7.2 CV toegangspakketten voorzien in toegang tot de CV Database in overeenstemming met (i) de geografische segmenten van de CV Database toegankelijk voor een toegangscodehouder en (ii) de periode waarin het toegestaan is om de CV database te betreden (Toegangsperiode).

7.3 Wederpartij is slechts gerechtigd de door Veluwejobs.nl toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij. Wederpartij is slechts gerechtigd een Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van Veluwejobs.nl dient Wederpartij Veluwejobs.nl op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

7.4 Indien Wederpartij in tegenstelling tot het in dit artikel 7.3 bepaalde de hem toegewezen Toegangscode aan andere dan hierboven omschreven personen of partijen verstrekt, is Veluwejobs.nl gerechtigd om de Overeenkomst eCommerce met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden. Wederpartij is tenzij schriftelijk anders overeengekomen niet gerechtigd de door Veluwejobs.nl toegekende Toegangscode te verstrekken aan werving- en selectiesbureau's, reclame-bureau's en ander bureau's anders dan Wederpartij zelf.

7.5 Wederpartij is gerechtigd om gedurende de geldigheidsperiode van de door Veluwejobs.nl verstrekte toegangscode de betreffende code naar haar eigen inzicht te wijzigen.

7.6 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij Veluwejobs.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval is het Veluwejobs.nl toegestaan om Wederpartij een nieuwe Toegangscode te verstrekken.

7.7 Veluwejobs.nl behoudt zich het recht voor om periodiek de verstrekte Toegangscodes te wijzigen, en de eventueel eerdere in de Toegangscode door Wederpartij aangebrachte wijzigingen te blokkeren.

7.8 Indien door Wederpartij een CV Database pakket wordt gekocht als onderdeel van een overkoepelend pakket met een langere looptijd dan dat van de CV Database, dient, indien bij afloop van het CV Databasepakket alsnog besloten wordt de looptijd van het CV Databasepakket te verlengen, deze verlenging in een nieuwe vereenkomst tussen de partijen vastgelegd te worden, met als ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomst de eerstvolgende dag opvolgend na de expiratiedatum van de eerdere overeenkomst.

7.9 Ingeval partijen geen nieuwe overeenkomst sluiten inzake de verlenging van een hieronder afgenomen CV Database pakket, met een toegangsperiode die zich uitstrekt tot na afloop van de Looptijd, dan zal de toegangsperiode een looptijd hebben die afloopt tegelijkertijd met de Overeenkomst eCommerce.

8. Gebruik van de Site

8.1 Wederpartij zal zich onthouden van gebruik van de Site (a) om materiaal te verzenden, distribueren, opslaan of vernietigen in strijd met de Nederlandse wet en/of regelgeving (b) op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, merken, know how , of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of inbreuk maken op de privacy of andere persoonlijke rechten van derden of (c) op een wijze die onrechtmatig is jegens een derde, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt of (d) door het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciele aard aan Gebruikers van Veluwejobs.nl.

8.2 Het is Wederpartij niet toegestaan om inbreuk te maken op of om een poging tot inbreuk te maken op de beveiliging van de Site, inclusief maar niet beperkt tot (a) toegang tverschaffen tot data niet bedoeld voor zulk gebruik of in te loggen op de server of op het account waartoe de gebruiker niet bevoegd is, (b) pogen zonder geldige toestemming de kwetsbaarheid van het systeem of van het netwerk te onderzoeken, aftasten of testen, of om de beveiliging of de verificatiemaatregelen te schenden, (c ) te trachten de service aan een gebruiker, host of netwerk, te storen of te onderbreken door middel van bijvoorbeeld het aanbrengen van een virus op het netwerk, overladen, 'flooding', 'spamming', 'mailbombing' of 'laten crashen', (d) ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming e-mails of andere elektronische berichten van commerciele aard die niet strekken tot de vervulling van een vacature Veluwejobs.nl aan gebruikers van Veluwejobs.nl te zenden, of (e) een (gedeelte van de) kopinformatie een TCP/IP, of enig ander deel van de kopinformatie van een email of nieuwsgroepbericht na te maken. Schendingen of inbreuk van het systeem en/of de systeem of netwerkbeveiliging kunnen civiel- of strafrechtelijke gevolgen hebben. Veluwejobs.nl zal voorvallen waarbij dit het geval is of lijkt te zijn onderzoeken en zal zonder verder voorbehoud volledige medewerking verlenen aan de gerechtelijk en andere instanties die plegers van dergelijke overtredingen opsporen en vervolgen.

8.3 De Site mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden door individuen die op zoek zijn naar een baan en carrière mogelijkheden en door werkgevers die werknemers zoeken.

8.4 Wederpartij is niet toegestaan om de Site te gebruiken voor een van de volgende punten: het invoeren van incomplete, valse of onnauwkeurige biografische informatie die niet overeenstemt met de exacte CV gegevens van de gebruiker (individu die zoekt naar fulltime werk of naar parttime werk namens zichzelf); het implementeren van franchise of pyramide schema., 'club lidmaatschap', distributie- of agentuurovereenkomst of andere zakelijke voorstellen die een periodieke - of vooruitbetaling eisen, werving van andere leden, het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen, het schenden van privacy of goede naam van Veluwejobs.nl, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Veluwejobs.nl of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd, oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden, en enige andere actie die kan of zou kunnen resulteren in een onevenredig grote belasting van de Site en de infrastructuur van de site.

8.5 Het is Wederpartij niet toegestaan om, indien zij de beschikking heeft over een wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot een niet-publiekelijk toegankelijk deel van de Site, dit wachtwoord te delen met andere partijen om dit wachtwoord te gebruiken voor niet-geautoriseerde handeling, of om op enige wijze andere software, zoekmachines, zoekagenten of welk ander middel dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, browsers, spiders, robots, avatars of intelligente zoekagenten) dan die van Veluwejobs.nl, of van de algemeen geaccepteerde software als bv Netscape Navigator en Microsoft Explorer te gebruiken om van de Site gebruik te maken en zich in de virtuele ruimte ervan te verplaatsen en te navigeren, of te trachten om de software en de codes van de Site te ontcijferen, te wijzigen, te desassembleren of door herleiden, te ontleden of op enige andere wijze een gedeelte van de site te vervalsen, of op enige wijze materialen of informatie van de Site te verzamelen, kopieren of na maken of delen van de Site op enige wijze door te schakelen of na te maken.

8.6 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de folders, leaflets, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Veluwejobs.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven, en gaat met de plaatsing niet automatisch akkoord met de inhoud, mening of andere standpunten van de partij welke de informatie op de Site heeft geplaatst. Veluwejobs.nl is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift. Wederpartij erkent dat elk vertrouwen op of zich baseren op door derden op de Site geplaatste informatievolledig op haar eigen verantwoording en risico is.

8.7 Veluwejobs.nl treedt slechts als bemiddelende partij op voor de online aangeboden faciliteiten ten behoeve van de gebruikers van haar Diensten en heeft onder geen voorwaarde de verplichting om informatie die niet van Veluwejobs.nl afkomstig is vooraf op inhoud of juistheid te controleren, en zij is niet gehouden om reeds door gebruikers geplaatst materiaal verder onder enige vorm van toezicht te houden.

8.8 Veluwejobs.nl behoudt zich het recht voor gebruikers die zich schuldig maken aan schending van de voorwaarden en condities van de Algemene Voorwaarden of deze Leveringsvoorwaarden eCommerce zonder bericht en enig voorbehoud verdere toegang tot de Site te ontzeggen, alsmede om de betreffende plaatsingen en informatie van de Site te verwijderen. Veluwejobs.nl is gerechtigd om, indien er naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, verdere actie naar aanleiding van geplaatst materiaal of informatie te ondernemen, indien zij meent dat betreffend materiaal op enigerlei wijze schade of enige andere vorm van overlast ten laste van Veluwejobs.nl, haar ISP's of andere gebruikers van de door haar aangeboden faciliteiten kan veroorzaken.

8.9 Door op de Site op enig openbaar of besloten gebied materiaal te plaatsen, inclusief forums, 'messageboards', 'chatrooms' of wedstrijden, verleent Wederpartij aan Veluwejobs.nl en alle daaraan geassocieerde ondernemingen het royalty-vrije, onherroepbare, termijnloze, sub-licentieerbare (via meerdere verbindingen) niet-exclusieve recht om de inhoud van de plaatsing te gebruiken, reproduceren, aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide werken aan te ontlenen en/of de inhoud (geheel of gedeeltelijk) plaatselijk, internationaal of wereldwijd bekend te maken, en/of het op te nemen, deel uit te laten maken op of op enigerlei andere wijze te verwerken in enige vorm, media of technologie zoals nu bekend of nog te ontwikkelen.

8.10 De Wederpartij verklaart hierbij dat de houder van enig recht op de content van het door Wederpartij geplaatste materiaal Wederpartij volledig en onherroepelijk heeft gemachtigd om de toestemming genoemd in lid 9 van dit artikel te verlenen. Wederpartij verleent andere gebruikers tevens het recht toegang tot de geplaatste berichten en inhoud, alsmede gebruik, opslag, downloaden en reproductie ten behoeve van eigen gebruik.
9. Informatie over Wederpartij

9.1 Als Wederpartij zich aanmeldt voor een Overeenkomst eCommerce met Veluwejobs.nl aangeboden diensten en faciliteiten, wordt Wederpartij verzocht worden om zonder enig voorbehoud aan Veluwejobs.nl informatie te verstrekken, waaronder een geldig email adres. Naast en voor zover van toepassing in aanvulling op elders op de Site vermelde 'privacy policy', is Wederpartij ervan op de hoogte en gaat er voor zover nodig hierdoor mee akkoord dat Veluwejobs.nl bepaalde, in anonieme vorm gepresenteerde, door haar onder andere uit de door Wederpartij bij haar registratie aangemelde informatie tegenover derden bekend kan maken.

9.2 Veluwejobs.nl zal tegenover derden niet zonder toestemming van Wederpartij haar naam, adres, emailgegevens of telefoonnummer gekend maken, behalve voor zover dit voorvloeit uit de wettelijke eisen en voorschriften.

9.3 Veluwejobs.nl behoudt zich het recht om Wederpartij aanbiedingen inzake diensten en producten van derden te doen op basis van de door Wederpartij bij de aanmelding door Wederpartij aangeduide voorkeuren, vanaf moment van aanmelding en daarna, zowel door Veluwejobs.nl als door derden. Voor verdere details betreffende wordt Wederpartij doorverwezen naar de 'Privacy policy' van Veluwejobs.nl.

10. Registratie en wachtwoord

10.1 Wederpartij dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van haar persoonlijke informatie, Toegangscode en andere wachtwoorden. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van haar wachtwoord en uit hoofde van haar registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Veluwejobs.nl onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van haar registratiegegevens en wachtwoord.

11. Aansprakelijkheid Veluwejobs.nl

11.1 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden geldt voor wat betreft de aansprakelijkheid van Veluwejobs.nl het in dit artikel bepaalde.

11.2 Veluwejobs.nl treedt slechts op als ontmoetingsplaats. De Site fungeert als ontmoetingsplaats voor werkgevers om vacature's te plaatsen, en voor werkzoekenden om CV's te plaatsen, en Veluwejobs.nl is derhalve niet gehouden om selectie of beperkende maatregelen te implementeren, en past deze verder ook niet toe. Veluwejobs.nl is niet betrokken bij het feitelijke contact tussen werkgevers en werkzoekenden. Dientengevolge is Veluwejobs.nl niet aansprakelijk of op enigerlei wijze aanspreekbaar voor de inhoud en juiste weergave van de kwaliteit, veiligheid en toetsbaarheid aan de geldende wettelijke eisen van de geplaatste vacature's en CV, correctheid en waarheid van het geplaatste materiaal, de mogelijkheid om de geplaatste vacatures daadwerkelijk aan te bieden of de jobseekers om aan de gestelde eisen te voldoen. In aanvulling daarop wordt Wederpartij erop gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat uit hoofde van op de Site aangeboden vacature's het risico bestaat op fysiek letsel bij bepaalde werkzaamheden, en de mogelijkheid bestaat dat Wederpartij in contact treedt met vreemden, buitenlandse nationaliteiten, minderjarige personen en mensen die onder valse voorwendselen optreden.

11.3 Aangezien gebruikersidentificatie op het Internet moeilijk is, kan en zal Veluwejobs.nl niet bevestigen dat iedere gebruiker is die hij beweert te zijn. Aangezien Veluwejobs.nl niet wil en kan betrokken worden bij het gedrag van gebruikers van de Diensten en faciliteiten van Veluwejobs.nl, ontslaat de Wederpartij reeds nu voor alsdan Veluwejobs.nl (en alle aan haar geassocieerde partijen en personen) in geval van een zakelijk geschil van alle claims, eisen en schadeverzoeken (actueel en toekomstig, direct en indirect) van welke aard of natuur dan ook, bekend of onbekend, bekend gemaakt of verzwegen, ontstaan uit of op enigerlei voorvloeiend hieruit.

11.4 Het materiaal kan onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Veluwejobs.nl kan niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid, compleetheid of tijdigheid van het Materiaal. Het gebruik van de Site en het materiaal is op eigen risico. Veluwejobs.nl is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de Website aan te brengen.

11.5 Wederpartij verklaart hierbij als enige verantwoordelijk te zijn voor de vorm, inhoud en juiste invulling van enige CV of ander materiaal door de Wederpartij op de Site geplaatst. Werkgevers zijn alleen aansprakelijkheid voor het door hen geplaatste materiaal op de Site.

11.6 De Site en het daarop gepubliceerde materiaal worden ter beschikking gesteld op 'als zodanig' basis zonder verdere aansprakelijkheid of garantie van enigerlei aard. Veluwejobs.nl, in de ruimste zin van het woord, en wijst op de voorhand alle aanspraken af, inclusief verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid.

11.7 Veluwejobs.nl, haar leveranciers en derden genoemd op de Site zijn niet aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik of onbereikbaarheid van de Site , ongeacht of deze op een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

11.8 Veluwejobs.nl is maximaal tot een bedrag van Eur 100,00 aansprakelijk voor alle uit hoofde van de Overeenkomst eCommerce voortvloeiende schade of de Diensten die zij aanbiedt, ongeacht de oorzaak van de schade (al dan niet voortvloeiend uit de overeenkomst, een onrechtmatige daad of welke andere oorzaak ook), voor alle claims ontstaan uit het gebruik van de Materialen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van het management van Veluwejobs.nl.

12. Hyperlinks naar sites van derden

12.1 De Site vervat verwijzingen en/of Hyperlinks naar websites van derden. Veluwejobs.nl is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de websites van derden en kan niet instaan voor de inhoud of accuraatheid van materiaal op dergelijke websites. Indien Wederpartij besluit via een Hyperlink toegang te verkrijgen tot websites van derden, is dat op eigen risico.

13. Vrijwaring

13.1 Wederpartij vrijwaart Veluwejobs.nl, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten tegen elke claim, aktie of vordering, inclusief, zonder enig voorbehoud, alle naar redelijkheid en billijkheid juridische en accountants kosten, ontstaan door gebruik van het Materiaal of door niet nakoming door Wederpartij van de bepalingen in deze Leverings Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden. Veluwejobs.nl zal Wederpartij van enige claim of procedure op de hoogte stellen en zal Wederpartij ondersteunen, op kosten van Wederpartij in een eventuele procedure.

14. Betalingen

14.1 Alle facturen zullen volledig worden betaald volgens de voor de door Wederpartij gekozen betalingswijze, zoals per credit card, automatische incasso, of betaling na facturatie achteraf.

14.2 Op alle facturen zal het geldende BTW tarief worden berekend. Bij te late betaling behoudt Veluwejobs.nl zich het recht de bestelde Diensten tot het moment van betaling op te schorten.

14.3 Veluwejobs.nl behoudt zich het recht voor een handelsinformatie en/of kredietwaardigheidsonderzoek op Wederpartij uit te laten voeren. Wederpartij geeft hierbij aan Veluwejobs.nl toestemming om indien zij dit wenst een handelsinformatie en/of kredietwaardigheidsonderzoek op Wederpartij uit te laten voeren door derde partijen op bank- en handelsreferenties, en alle andere bronnen waar redelijkerwijs en binnen de geldende wetgeving gebruik van mag worden gemaakt.

14.4 Veluwejobs.nl is te allen tijde gerechtigd om een verleende faciliteit niet te verlengen en van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Veluwejobs.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Veluwejobs.nl tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

14.5 Alle kosten ter invordering gemaakt door Veluwejobs.nl, nadat de betreffende betalingstermijn is overschreden, komen ten laste van Wederpartij. Indien Veluwejobs.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld.

14.6 Veluwejobs.nl is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

15. Geheimhouding

15.1 In aanvulling op artikel 10 in de Algemene Voorwaarden ("Geheimhouding"), geldt voor de eCommerce Diensten tevens het volgende.

15.2 Partijen zijn verplicht de inhoud van de Overeenkomst eCommerce alsmede van deze Leveringsvoorwaarden eCommerce als vertrouwelijke informatie te behandelen, en verklaren zich akkoord deze informatie niet jegens derden bekend te maken, anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij, en dan slechts aan de advocaten en/of accountants van de derden. Daarnaast kan een partij ('de ontvangende partij') informatie van de andere partij ('de mededelende partij') in het kader van de onderhandelingen of uitvoering van de Overeenkomst eCommerce ontvangen die, zonder verdere beperking, vertrouwelijk danwel eigendom van de andere partij is ('Vertrouwelijke Informatie').

15.3 De ontvangende partij verklaart dat zij, gedurende en na afloop van de onderhavige overeenkomst, de Vertrouwelijke Informatie met de grootst mogelijke discretie ne geheimhouding zal behandeling, en in aanvulling daarop, erop toe zal zien dat de Vertrouwelijke Informatie met de dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen zal worden omgeven als dat partij dat met haar eigen Vertrouwelijk Informatie zoet, en ieder geval met die bescherming die redelijkerwijs mag worden vereist.

15.4 De ontvangende partij gaat er tevens mee akkoord dat zij Vertrouwelijke Informatie niet zal gebruiken voor doeleinden anders dan in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst eCommerce. De term 'Vertrouwelijke Informatie' omvast niet job postings of andere postings bestemd voor publieke inzage of enige informatie die is of geleidelijk aan toegankelijk wordt voor het publiek, in het bezit is van de ontvangende partij voorafgaand aan openbaring door de onthullende partij, beschikbaar zal worden aan derden die niet in overtreding zijn met welke verplichting dan ook, of waarvan het rechtens vereist is om te openbaren.

15.5 De partijen erkennen dat openbaring of gebruik van de door de mededelende partij verstrekte vertrouwelijke informatie door de ontvangende partij in strijd met de voorwaarden van dit arikel onherstelbare schade kan veroorzaken voor de mededelende partij; daarom zal in het geval een van de partijen inbreuk maakt of dreigt te maken op de voorwaarden van dit artikel,,de andere partij gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling rechtsmaatregelen (inclusief kort geding) te treffen.

16. Algemeen

16.1 Veluwejobs.nl wijst aansprakelijkheid af indien er voor de op haar Site gepubliceerde informatie en materiaal in andere landen buiten Nederland wettelijke beperkingen of voorbehouden bestaan, of indien toegang tot de Site voor bepaalde personen of in bepaalde landen niet toegestaan zou zijn.

16.2 Indien Wederpartij toegang tot de Site zoekt vanaf een locatie buiten Nederland, doet hij dit voor eigen risico en verantwoordelijkheid, en is hij ook zelf verantwoordelijk voor overeenstemming van zijn gedrag met plaatselijk geldend recht.

16.3 Op de Overeenkomst tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

16.4 Alle geschillen tussen Veluwejobs.nl en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

16.5 Aan het niet van toepassing zijn van enige in deze Leveringsvoorwaarden eCommerce genoemde condities en bepalingen kan geen enkel recht ontleend worden in toekomstige discussie.

16.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zullen deze Leveringsvoorwaarden eCommerce tezamen met de Overeenkomst eCommerce en de Algemene Voorwaarden de bindende overeenkomst tussen Veluwejobs.nl en de Wederpartij zijn.

16.7 Voor zover bepalingen uit deze Leverings Voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

Inloggen als: